Click to order

Публічна оферта
Громадська організація «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ФАХІВЦІВ З ІМУНОЛОГІЇ, АЛЕРГОЛОГІЇ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЇ», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, публічно пропонує невизначеному колу осіб укласти договір про надання безповоротної фінансової допомоги (благодійної пожертви) через мережу Інтернет, для чого публікує даний Договір про наступне:

1. Терміни та визначення:

1.1 Публічна Оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на сайті utiai.org.ua про надання благодійного пожертвування, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.

1.2 Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.

1.3 Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником засобів у власність Організації для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору та Закону України «Про громадські об'єднання».

2. Предмет договору

2.1. Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Організації.

2.2. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодній зі сторін Договору.


3. Акцепт Оферти

3.1. Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що Благодійна пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Організації з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу: utiai1.adm@gmail.com . Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Організації використати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Організації.

3.2. Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому Сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, не укладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. Права та обов'язки Організації:

4.1. Організація має право:
– Отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предметів та умов цього Договору;
– Без погодження з Благодійником міняти напрямки використання пожертви в межах Статутної діяльності Організації;
– Без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійного пожертви на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

4.2. Організація зобов'язана:
– У разі використання пожертви всупереч цілям цього Договору, повернути грошові кошти Благодійникові за його письмовою заявою.

5. Права Благодійника:
– Здійснювати контроль за цільовим використанням благодійного пожертвування;

6. Місце проведення публічного збору коштів:
Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Організація, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Організації.

7. Термін збору коштів:
Публічний збір пожертвувань триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією.

8. Порядок використання благодійних пожертвувань:
Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності з цілями діяльності Організації. Організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Організацією Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України. Відповідальність сторін за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.

10. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійного пожертвування.

11. Порядок загального доступу до фінансових звітів Організації:
Доступ до фінансових звітів Організації здійснюється Благодійником за його письмовою заявою.
Інша інформація представляється Організацією у порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

12. Всі витрати по сплаті сум (комісій), пов'язаних з перерахуванням і зарахуванням пожертвування, несе Благодійник.


13. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами Додатка № 1 до цього Договору щодо збору та обробки персональних даних.

14. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення Благодійного пожертви, підписки на новини Організації або реєстрації на Сайті на електронну адресу або контактний номер телефону Благодійника Організацією можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру, і крім того Організація має право, без згоди із Благодійником, опублікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім'я та по батькові або назву Благодійника, як Благодійника Організації. Разом з тим, Організація зобов'язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.
Додаток №1

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання благодійного пожертвування, що розміщена на Сайті ГО «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ФАХІВЦІВ З ІМУНОЛОГІЇ, АЛЕРГОЛОГІЇ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЇ» в мережі Інтернет: http://utiai.org.ua/, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010, № 2297-VI надаю згоду ГО «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ФАХІВЦІВ З ІМУНОЛОГІЇ, АЛЕРГОЛОГІЇ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЇ» (далі – Організація) на обробку та використання в установленому Порядку моїх персональних даних (найменування бази: ГО «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ФАХІВЦІВ З ІМУНОЛОГІЇ, АЛЕРГОЛОГІЇ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЇ») з метою реалізації статутної діяльності Організації, залучення осіб до діяльності відповідно до статуту Організації та законодавства України в обсязі, необхідному для реалізації наведеної мети обробки персональних даних.

Шляхом Акцепту публічної оферти про надання безповоротної фінансової допомоги (благодійної пожертви), що розміщена на офіційному сайті ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ФАХІВЦІВ З ІМУНОЛОГІЇ, АЛЕРГОЛОГІЇ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЇ»: http://utiai.org.ua/, я підтверджую, що отримав(-ла) повідомлення про включення моїх персональних даних до бази персональних даних з метою реалізації статутної діяльності Організації та Проекту, залучення осіб до діяльності відповідно до Статуту Організації та законодавства України, а також відомості про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».