Click to order
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Конференцією
Громадської організації
УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО
ФАХІВЦІВ З ІМУНОЛОГІЇ,
АЛЕРГОЛОГІЇ ТА
ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЇ
Протокол № 2
від 24 листопада 2016 року
СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
"УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ФАХІВЦІВ З ІМУНОЛОГІЇ, АЛЕРГОЛОГІЇ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЇ"

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 21710094
м. Київ - 2016 р.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Громадська організація «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ФАХІВЦІВ З ІМУНОЛОГІЇ, АЛЕРГОЛОГІЇ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЇ» (надалі – Товариство) – це громадське об'єднання, яке діє на всій території України, об'єднує фахівців, зайнятих практичною, педагогічною і науково-дослідною діяльністю в галузі імунології, клінічної імунології, алергології та імунореабілітації. Діяльність Товариства спрямована на сприяння підвищенню рівня професійної підготовки клінічних імунологів, фахівців з лабораторної імунології, алергологів, фахівців з імунореабілітації України, створення інформаційного простору та соціально-правовий захист членів Товариства та не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.

1.2. Діяльність Товариства здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об'єднання», чинного законодавства та цього Статуту.

1.3. Товариство створене та діє на принципах:

добровільності;

самоврядності;

вільного вибору території діяльності;

рівності перед законом;

відсутності майнового інтересу її членів (учасників);

прозорості, відкритості та публічності.

Товариство вільне у виборі напрямків своєї діяльності.

1.4. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку. Товариство володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і валютні. Товариство користується рівними правами i несе обов'язки, пов'язані з його діяльністю, має печатку, бланки з власною символікою та символіку, зразки яких затверджуються Президією Товариства. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.

1.5. Найменування організації:

1.5.1. Повне найменування:

- українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ФАХІВЦІВ З ІМУНОЛОГІЇ, АЛЕРГОЛОГІЇ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЇ»;

- російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИММУНОЛОГИИ, АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОРЕАБИЛИТАЦИИ»;

- англійською мовою – NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «UKRAINIAN SOCIETY OF SPECIALISTS FOR IMMUNOLOGY, ALLERGOLOGY AND IMMUNOREHABILITATION»;

1.5.2. Скорочене найменування:

- українською мовою – ГО «УТІАІ»;

- російською мовою – ОО «УОИАИ»;

- англійською мовою – NGO «USIAI».

Організаційно-правова форма Товариства: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ.

Місцезнаходження (юридична адреса): 04053, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Коцюбинського, будинок 2 А.

Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями майном, яке йому належить і на яке згідно з чинним законодавством може бути накладено стягнення. Держава, її органи і організації не відповідають за зобов'язаннями Товариства, як і Товариство не відповідає за зобов'язання держави, її органів і організацій.

Основою Товариства є відокремлені підрозділи, які створюються за територіальним принципом за місцем роботи, навчання чи проживання при наявності не менше 3 чоловік. Рішення про створення (припинення діяльності) відокремлених підрозділів, призначення та переобрання керівників та визначення місцезнаходження приймаються Президією Товариства.ОСНОВНА МЕТА ТОВАРИСТВА2.1. Метою (цілею) діяльності Товариства є сприяння науковому і практичному розв'язанню сучасних проблем охорони здоров'я в галузі клінічної та лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації, підвищенню рівня кваліфікації та захист спільних інтересів членів Товариства.НАПРЯМКИ ТОВАРИСТВА3.1. Напрямки діяльності Товариства є:

➢ сприяння розробці пріоритетних напрямків розвитку системи охорони здоров'я в галузі клінічної та лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації, визначення загальної політики з цих питань; сприяння усім ініціативам і розвитку будь-якої діяльності, спрямованої на досягнення мети Товариства;

➢ представлення інтересів клінічних імунологів, алергологів, фахівців з лабораторної імунології та імунореабілітації України в Європейській академії алергії та клінічної імунології (EAACI), Федерації товариств з клінічної імунології (FOCIS), Європейській федерації імунологічних товариств (EFIS), Міжнародному союзі імунологічних товариств (IUIS) та світовій організації алергії (WAO);

➢ вивчення сучасних досягнень науки в галузі клінічної та лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації; формування банку даних, розширення контактів і обмін досвідом з фаховими лікарськими товариствами, громадськими організаціями та медичними установами інших країн, міжнародними організаціями, благодійними фондами, навчальними та лікувальними закладами різних форм власності, діяльність яких спрямована на охорону здоров'я;

➢ сприяння підвищенню рівня санітарної культури населення з питань клінічної та лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації, профілактика первинних і вторинних імунодефіцитів, СНІДу;

➢ пропаганда профілактичного напрямку клінічної та лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації, зниження захворюваності та смертності населення України.

3.2. Для виконання статутних завдань Товариство у встановленому чинним законодавством порядку:

➢ створює системи консультаційних пунктів клінічної та лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації;

➢ сприяє розробці нових підходів до системи навчання фахівців з клінічної та лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації, їх післядипломної підготовки з метою підвищення їх професійної компетенції;

➢ сприяє підвищенню і контролю рівня знань і кваліфікації фахівців з клінічної та лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації – членів Товариства;

➢ бере участь в акредитації, ліцензуванні та атестації профільних медичних установ;

➢ у взаємодії з органами охорони здоров'я різних форм власності сприяє вдосконаленню служби охорони здоров'я в галузі клінічної та лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації;

➢ сприяє проведенню і виконанню наукових і практичних досліджень, бере участь в організації рецензування, підготовки до друку і захисту результатів закінчених наукових дослідницьких робіт;

➢ сприяє організації і проведенню конкурсів, преміювання та інших форм заохочення авторів кращих робіт і активістів Товариства;

➢ сприяє піклуванню про пенсіонерів фахівців з клінічної та лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації (за віком та інвалідів праці),

➢ допомагає закладам охорони здоров'я, які мають алергологічні центри, центри клінічної імунології та алергології, імунологічні лабораторії ;

➢ сприяє розвитку і поглибленню різнобічного міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров'я клінічної та лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації та підвищення кваліфікації медичних працівників, співпрацює з міжнародними організаціями, вченими і громадськими діячами;

➢ сприяє відповідно з діючим законодавством організації спеціалізованих виставок і аукціонів, виданню на благодійних засадах спеціальної літератури, пов'язаної з діяльністю Товариства;

➢ для виконання статутних завдань залучає за допомогою широкої роз'яснювальної роботи добровільні пожертвування українських та іноземних громадян і організацій у вигляді грошових коштів, творів літератури і мистецтва, матеріальних цінностей, нерухомого майна та ін.;

➢ сприяє направленню членів Товариства в межах України і за кордон, прийому вітчизняних та іноземних фахівців для розв'язання питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;

➢ укладає угоди з організаціями та установами з правом юридичної особи;

➢ сприяє різним формам навчання лікарів та середнього медичного персоналу з метою підвищення рівня їх знань і кваліфікації в галузі клінічної та лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації тощо;

➢ приймає участь у проведенні наукових досліджень та розробці практичних рекомендації з проблем клінічної та лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації;

➢ приймає участь у громадській експертизі, клінічних випробуваннях нових фармпрепаратів, медичної техніки, методів лікування, які застосовуються в клінічній та лабораторній імунології, алергології та імунореабілітації;

➢ організовує та сприяє проведенню і приймає участь у науково-практичних Конференціях, симпозіумах та інших заходах в Україні та за її межами;

➢ співпрацює з іншими громадськими, державними і приватними організаціями в Україні та за її межами, що займаються охороною здоров'я жінки, матері і дитини;

➢ відряджає своїх представників для участі від імені Товариства в засіданнях, конгресах та інших заходах здійснюваних міжнародними установами, та здійснює іншу діяльність щодо виконання своїх зобов'язань стосовно членства в цих установах;

➢ здійснює ділові контакти в Україні та за її межами з іноземними організаціями і фірмами, їх представниками тощо, з питань, які належать до компетенції Товариства;

➢ співпрацює як в Україні, так і за її межами з іноземними організаціями і фірмами з питань діяльності Товариства;

➢ засновує підприємства з правом юридичної особи у порядку, встановленому законодавством.

ЧЛЕНСТВО В ТОВАРИСТВІ, ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ4.1. Членство в Товариствах є індивідуальним. Члени відокремлених підрозділів є членами Товариства.

4.2. Членство в інших організаціях не заперечує членство в Товаристві.

4.3. Членами Товариства можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які досягли 14-рiчного віку, мають відповідну вищу або середню спеціальну медичну освіту та поділяють цілі та завдання Товариства.

4.4. Прийняття у члени Товариства здійснюється Головою відокремленого підрозділу Товариства за особистою заявою громадян згідно з Положенням про членство, затвердженим Президією Товариства. Документом, який засвідчує членство в Товаристві є членський квиток, типовий зразок якого затверджується Президією.

4.5. Члени Товариства платять членські внески згідно з Положенням про порядок внесення та розміри вступних та членських внесків.

4.6. Виключення з членів Товариства проводиться за власним бажанням у тому ж порядку, що й вступ. Член Товариства вважається виключеним з моменту подання відповідної заяви.

4.7. Члени Товариства, які систематично не виконують своїх обов'язків та інших вимог цього Статуту, рішень керівних органів Товариства, або скоїли вчинок, що ганьбить членів Товариства, чи намагались використати своє членство в Товаристві з метою, не сумісною з завданнями та принципами статутної діяльності, виключаються рішенням Президії Товариства з її членів.

4.8. Член Товариства, який не вносить протягом 12-ти місяців членські внески, вважається таким, що вибув із членів Товариства, що оформляється рішенням Президії.

4.9. Члени Товариства мають право:

обирати та бути обраними до керівних органів Товариства;

одержувати інформацію про діяльність Товариства та його керівних органів;

брати участь в вирішенні питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;

оскаржувати рішення керівних органів Товариства;

вільно виходити з членів Товариства.

4.10. Члени Товариства зобов'язані:

дотримуватись вимог Статуту Товариства;

виконувати рішення Конференції та керівних органів Товариства;

своєчасно вносити членські внески;

сприяти досягненню основних завдань та мети Товариства.5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ТОВАРИСТВА
5.1. Вищим керівним органом Товариства є Конференція, яка скликається не менше одного разу на п'ять років і має право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.

5.1.1. Позачергова Конференція скликається на вимогу Президента або двох третин членів Президії Товариства, або на вимогу не менше ніж 10% членів (учасників) Товариства, які з метою організації скликання та проведення Конференції визначають спеціально уповноваженого на це члена (учасника) Товариства з числа ініціаторів скликання Конференції. Засідання всіх органів Товариства проводяться без використання засобів зв'язку.

5.1.2. Виключною компетенцією Конференції є:

- затвердження Статуту і внесення до нього змін та доповнень;

- реалізація права власності на майно та кошти Товариства;

- визначення основних напрямків діяльності Товариства;

- затвердження та заслуховування програми діяльності Товариства, звітів про його роботу, а також звіту Ревізійної комісії;

- вибори Президента, Президії Виконавчого Комітету та Ревізійної комісії Товариства;

- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства.5.1.3. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні більше половини членів, а її рішення правомочними, якщо за них проголосувало більше половини від числа присутніх.

Рішення про внесення змін до статуту Товариства, відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна товариства та про ліквідацію Товариства приймаються більшістю не менш як у ¾ голосів.5.2. ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА:


Президент обирається членами Конференції строком на 5 (п'ять) років шляхом прямого голосування.

Обраним вважається кандидат, який отримав більше половини голосів членів Конференції, що були присутні.

Якщо ніхто із кандидатів не отримав більше половини голосів, то призначається другий тур голосування із двох кандидатів, що набрали найбільшу кількість голосів.

Кандидати в Президенти подаються виконавчому комітету територіальними підрозділами не пізніше ніж за три місяці до дати виборів. Перелік вимог до кандидатів в Президенти затверджуються Президією. Кількість кандидатів на посаду Президента не обмежується.

Загальний термін безперервного перебування будь-якої особи на посту Президента не може перевищувати два строки.5.3. ПРЕЗИДЕНТ ТОВАРИСТВА:

➢ очолює Товариство та Президію;

➢ скликає Пленум Товариства один раз на рік;

➢ головує на засіданнях Конференції, Президії та Пленумах Товариства;

➢ організовує виконання рішень Конференції та здійснює загальне керівництво і координацію діяльності Президії Товариства;

➢ приймає необхідні доповнення і зміни до Статуту з наступним їх затвердженням Конференцією;

➢ призначає двох Віце-президентів з членів Президії;

➢ представляє Товариство в його стосунках з державними і громадськими організаціями, з міжнародними фаховими організаціями та іншими міжнародними організаціями:

➢ затверджує Положення про Виконавчий комітет;

➢ відкриває і закриває рахунки в банківських установах;

➢ має право підпису фінансових документів як перша особа та є розпорядником коштів і майна Товариства;

➢ веде переговори і укладає цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису;

➢ видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства;

➢ підписує фінансові, банківські, процесуальні, інші документи та ділові папери;

➢ ініціює скликання Конференцій;

➢ призначає і звільнює голову, заступника та апарат Виконавчого комітету;

У разі неможливості виконання своїх функціональних обов'язків або неналежного виконання Президентом Товариства, він може бути переобраним на Конференції за поданням не менше однієї третини всіх членів Товариства.5.4. ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТИ:


➢ очолюють і контролюють роботу органів Товариства в регіоні;

➢ координують наукову і практичну роботу організацій Товариства, які входять у регіон.

У разі відсутності Президента Товариства його обов'язки та повноваження виконує один з Віце-Президентів Товариства.

Президія обирається Конференцією у кількості визначеній Конференцією строком на 5 (п'ять) років з числа членів Товариства (провідних спеціалістів у відповідній галузі клінічної та лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації).5.5. ПРЕЗИДІЯ:


➢ контролює виконання рішень, які були прийняті на Конференції, Пленумах та засіданнях Президії;

➢ приймає рішення з питань поточної діяльності Товариства;

➢ встановлює розміри вступних і щорічних внесків;

➢ затверджує Положення про порядок внесення та розміри вступних та членських внесків;

➢ приймає рішення про створення відокремлених підрозділів, затверджує їх Статути або Положення;

➢ ініціює дату скликання та порядок денний чергової та позачергової Конференції Асоціації;

➢ готує програму та пропонує порядок денний наступних Конференцій і Пленумів Товариства.

➢ обговорює питання стану соціально-правового захисту членів Товариства;

➢ розв'язує інші питання, що відповідають статутним завданням Товариства.Президія проводить свої засідання один раз у три місяці. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Президії. Рішення приймається більшістю голосів присутніх.5.6. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ:


Виконавчий комітет обирається Конференцією у кількості визначеній Конференцією строком на 5 (п'ять) років з числа членів Товариства, у своїй діяльності керується законодавством України та цим Статутом. До компетенції Виконавчого комітету відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, які згідно законодавства України та цього Статуту відносяться до виключної компетенції Конференції. Виконавчий комітет проводить свої засідання в міру необхідності, засідання є правомочними, якщо на них присутньо більше половини членів Виконавчого комітету. Рішення вважається прийнятими, якщо за нього проголосувала більшість членів Виконавчого комітету присутніх на засіданні.

➢ виконує поточну роботу Товариства і несе відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань;

➢ складається з голови виконавчого комітету, його заступника і апарату;

➢ рішення Президії є обов'язковими для Виконавчого комітету, який забезпечує їх практичне виконання;

➢ організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;

➢ організовує проведення пленумів та науково-практичних Конференції, на яких розглядаються актуальні питання наукового і практичного розв'язання проблем охорони здоров'я в галузі клінічної та лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації.

Виконавчий комітет у своїй діяльності підзвітний Конференції, Президенту Товариства.5.7. ГОЛОВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ:

➢ організує виконання планів і програм Товариства, виконання рішень Конференції та Президії Товариства;

➢ з дозволу Президента розпоряджається майном і коштами Товариства;

➢ формує організаційну структуру апарату Виконавчого комітету, затверджує його штат і структуру, встановлює посадові оклади, заохочує робітників, накладає дисциплінарні стягнення, які затверджуються Президентом;

➢ відповідальний за збереження документів Товариства;

➢ організовує поширення документів Товариства серед її членів, що бажають мати ці документи;

➢ виконує інші функції у межах повноважень, які надані йому керівними органами Товариства.6. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
6.1. Ревізійна комісія обирається Конференцією з числа членів Товариства у складі Голови і двох членів терміном на 5 (п'ять) років з метою перевірки виконання вимог законів у використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, фінансової дисципліни. . Ревізійна комісія проводить свої засідання в міру необхідності, засідання є правомочними, якщо на них присутньо більше половини членів Ревізійна комісія. Рішення вважається прийнятими, якщо за нього проголосувала більшість членів Ревізійної комісії присутніх на засіданні.

6.2. Ревізія фінансової діяльності Товариства проводиться не менше одного разу на рік та супроводжується складанням акту ревізії, який заслуховується на Президії. Один раз на 5 (п'ять) років звіт Ревізійної комісії затверджується на Конференції Товариства.

6.3. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Президії і Виконавчого комітету.

6.4. Виконавчий комітет надає на вимогу Ревізійної комісії всі необхідні матеріали, які стосуються діяльності Товариства.7. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ
7.1. Власністю Товариства є майно та кошти, які необхідні для здійснення її статутної діяльності.

7.2. Товариство для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об'єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження).

7.3. Кошти та майно Товариства формуються з:

коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, спонсорської допомоги чи добровільних пожертвувань;

дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів, міжнародних фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін;

благодійних внесків і пожертвувань, наданих фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;

членських внесків;

спонсорських надходжень та цільового фінансування окремих програм, грантів, міжнародних та вітчизняних Організацій;

надходжень від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів;

цільових надходжень на виконання благодійних програм.

7.4. Кошти використовуються на виконання статутних завдань, статутної мети Товариства;

7.5. Товариство, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в податкових органах та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону.

7.6. Отримані доходи (прибутки) або їх частина не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

7.7. Отримані доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Товариство, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

7.8. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке, відповідно до законодавства, може бути звернено стягнення.

7.9. Діяльність Товариства здійснюється самостійно та відповідно до законодавства і не розглядається як прибуткова.8. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ ТОВАРИСТВА
8.1. Товариство здійснює свою діяльність на принципах самоврядності, що передбачає право самостійно здійснювати управління Товариство, а також невтручання органів державної влади. Звітування керівних органів перед членами Товариства з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань проводиться на Конференції.

8.2. Ревізійна та виконавча комісії направляє щорічні звіти про результати перевірок для виконання Правлінню Товариства.

Ревізійна та виконавча комісії в своїй діяльності підзвітна Конференції членів Товариства.

8.3. Президія має забезпечити для членів Товариства вільний доступ до інформації про її діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснення статутних завдань.

8.4. Рішення, дії та бездіяльність керівних органів можуть бути оскаржені до Президії Товариства. Такі скарги розглядаються в обов'язковому порядку протягом 60 днів з дня надходження.

8.5. За результатами розгляду таких скарг Президія приймає рішення про задоволення скарги або відмови у задоволені скарги у зв'язку з відсутністю підстав.

8.6. Рішення, дії та бездіяльність Президії можуть бути оскаржені на Конференції, яка приймає рішення щодо поданої скарги.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
9.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється:

за рішенням Конференції, у визначеному статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації;

за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.

Товариство має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

9.2. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Конференції про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання.

9.3. Товариство вважається таким, що припинило свою діяльність з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

9.4. Припинення діяльності Товариства відбувається в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

9.6. У разі припинення Товариства його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом.10. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ10.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються Конференцією Товариства, якщо за таке рішення проголосувало більше половини присутніх на ньому членів Товариства.

10.2. Рішення про внесення змін до Статуту Товариства приймається більшістю не менш як у ¾ голосів.